מכרזים

ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

 

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

 

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

 

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

 


 

תוצאות מכרזים:
2018 | 2017 | 2016 
(תאריך עדכון אחרון - 5.11.2018)

ארכיון מכרזים:
2019 | 2018 
(תאריך עדכון אחרון - 29.1.2019)

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
7-2019-19 לאספקת שירותי הגברה ותאורה לאירועים אשר עורכת עיריית הרצליה(שינוי מועדיםם ומפגש מציעים חובה נוסף) 28/01/2019 18/03/2019 מעודכן
13-2019-19 למתן שירותי ארכיב וגניזה לעיריית הרצליה 21/02/2019 25/03/2019 חדש
11-2019-19 (רכישה עבור תחומים 1,2,4 ו-5 בלבד) לאספקת ציוד (ציוד משרדי ו/או מוצרי נייר ו/או טונרים וראשי דיו ו/או חומרי ניקוי וכלים ו/או שקיות ניי 11/02/2019 18/03/2019 מעודכן
11-2019-19 (רכישה עבור תחום 3 בלבד) לאספקת ציוד (ציוד משרדי ו/או מוצרי נייר ו/או טונרים וראשי דיו ו/או חומרי ניקוי וכלים ו/או שקיות ניי 11/02/2019 18/03/2019 מעודכן
12-2019-19 להשכרת חנות מס' 3 במרכז המסחרי נורדאו בהרצליה חלק מחלקה 16 בגוש 6520 14/02/2019 11/03/2019 חדש
8-2019-19 לביצוע פעולות ניטור יתושים ונמלת האש בעיר הרצליה 28/01/2019 25/02/2019 מעודכן
10-2019-19 למתן שירותי אחזקת מדשאות ספורט מקצועיות באצטדיון הכדורגל ובמגרשי האימונים(כנס מציעים חובה) 11/02/2019 11/03/2019 חדש
9-2019-19 למתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 31/01/2019 04/03/2019 חדש
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525